top of page

Heden, negentien december tweeduizend zestien (19-12-2016), verschenen voor mij, mr. Arie Jacobus van Bekkum, notaris te Assen:

de heer Paul Robbert Herwig te Assen.

De comparant verklaarde bij deze akte een stichting op te richten waarvoor zullen gelden en hij bij deze vaststellen de volgende statuten:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1.    De stichting draagt de naam: Stichting Landgoed Valkenstijn.

2.    Zij heeft haar zetel te Assen.

DOEL

Artikel 2

1.    De stichting heeft ten doel: het zorgdragen voor het beheer en onderhoud van het landgoed Valkenstijn, gelegen aan de Steendijk te Assen in samenspraak met de eigenaar en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Daarbij staat voorop de cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarde van het landgoed te behouden en te versterken;

2.    Bij de uitvoering van taken en werkzaamheden worden zo veel mogelijk de omwonenden betrokken om daarmee de sociale cohesie in de buurt Assen Oost te versterken. De werkzaamheden vallen onder de VNG Vrijwilligerspolis van de gemeente Assen.

3.    De stichting beoogt niet het maken van winst.

VERMOGEN

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

a.    het door de oprichters tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde bedrag;

b.    subsidies en donaties;

c.    schenkingen, erfstellingen en legaten;

d.    alle andere verkrijgingen en baten.

BESTUUR

Artikel 4

1.    Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden. Een bestuurder kan en mag niet over de middelen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen middelen. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat bestuursleden.

2.    Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

3.    Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).

4.    Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.

5.    De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

6.    Bestuursleden hebben zitting voor een periode van ten hoogste vier jaar en treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 5

1.    Het bestuur vergadert tenminste twee maal per jaar.

2.    Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien twee andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richten. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na ontvangst van het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

3.    De oproep tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2 bepaalde - door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een convocatie.

4.    De convocatie vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

5.    Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijn de bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

6.    De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

7.    Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden door het bestuur vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

8.    Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

9.    Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of per e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

10.  Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

11.  Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

12.  Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

13.  In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6

1.    Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2.    Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

3.    Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7

1.    Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

2.    De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

3.    Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap eindigt onder meer:

a.    door overlijden van een bestuurslid;

b.    wanneer een bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

c.    bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);

d.    door ontslag door het bestuur; alsmede

e.    door ontslag door de rechtbank.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 9

1.    Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2.    Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.

3.    De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

REGLEMENT

Artikel 10

1.    Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.

2.    Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

3.    Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

4.    Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 11

1.    Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal stemmen, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

2.    De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

3.    De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 12

1.    Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld: uitkering kan uitsluitend gedaan worden aan een instelling die op het moment van deze uitkering kwalificeert als “Algemeen Nut Beogende Instelling”(ANBI) in de zin van de wet met soortgelijke doelstelling.

2.    De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

3.    De vereffening geschiedt door het bestuur.

4.    De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.

5.    Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

6.    Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten bij de jongste vereffenaar, dan wel bij een andere door het bestuur daartoe aangezochte persoon of organisatie.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 13

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

WAARVAN AKTE is verleden te Assen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparant is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris.

         STICHTING LANDGOED VALKENSTIJN

bottom of page